Teenused

 

  • Lepingute koostamine ja õiguslik analüüs;
  • Juriidilist tähendust omavate kirjade, hoiatuste/pretensioonide koostamine ning neile vastamine;
  • Ettevõtte (firma) sisese õigusliku dokumentatsiooni loomine/korrashoid (töökorralduse reeglid, siseaktid/korraldused, eeskirjad jne.;
  • Suulised/kirjalikud konsultatsioonid autori-, töö-, äri-,  võlaõiguse ning kinnisvaraga seonduvates  valdkondades;
  • Töökeskkonna ja tööohutuse dokumentide koostamine (juhendid, protokollid, eeskirjad jne.)
  • Hagide koostamine, hagidele vastamine, esindus töövaidluskomisjonis ja/või kohtus
  • Ettevõtte (firma)/mittetulundusühingute jne. asutamine ja likvideerimine, muudatused osa (aktsia)kapitalis, juhatuse/nõukogu liikmete vahetamine;
Ettevõtluse-äriga seonduvad valdkonnad
  • Õigusauditi läbiviimine- juriidiliste riskide hinnang s.t. lepingute, põhikirja, firmasisese dokumentatsiooni analüüs ning ettepanekud olukorra muutmiseks.
  • Personaliteenused/personalitöö korraldamine firmades (töölepingud, varalise vastutuse lepingud, sisekorra reeglid, töötasu juhendid, ametikirjeldused, tööõiguslike probleemide lahendamine, tööohutus).
  • Majanduslikesse raskustesse sattunud ettevõtete nn. käimatõmbamine (kohtueelne saneerimine) – puuduste väljaselgitamine, ettepanekute väljatöötamine töö ümberkorraldusteks-muutusteks (struktuur, turundus, töötajate koosseis ja vastutuspädevus, finantsplaneerimise ümberkorraldus jne.).