SINU JURIST

Õigusbüroo Juriidilised Investeeringud OÜ

Foto1462Õigusabi ja juriidilised teenused Tartus, Tallinnas ja üle kogu Eesti. Jurist igasse firmasse! Lisaks õigusabile- personalitöö korraldamine. Milleks panna lisakohustusi sekretärile, raamatupidajale või kellele iganes, las sellega tegelevad spetsialistid, kes omavad vastavat kogemust. Koostame ja hoiame korras personalialase dokumentatsiooni: töölepingud, sisekorra reeglid, ametijuhendid, tööohutusalane dokumentatsioon, nõustame tööõiguse valdkonnas ning esindame vajadusel töövaidluskomisjonis.

Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Lugupidamisega, Imre Rooma

Sinujurist.ee

2015.a. uut seadusandluses

Foto1538Nagu igal aastal, muutub aastavahetusega päris palju ka seadusandluses, siinkohal mõningaid noppeid ettevõtetega seonduvatest valdkondadest.

Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel).

Käesolevast aastast muutub senisest kiiremaks tsiviilkohtumenetluses tekkinud kulude väljamõistmine teiselt poolelt. Vahepeal kehtis olukord, kus vastaspoolelt menetluskulude väljamõistmiseks tuli eraldi menetlus algatada ning selle teemaga seonduvalt olid suhteliselt segased lood. Sellest aastast alates ei pea üldjuhul menetluskulude kindlaksmääramiseks kohtus eraldi menetlust algatama, vaid need määratakse kindlaks põhivaidluse osana.

10. jaanuarist hakatakse kogu Euroopa Liidus kohaldama uut regulatsiooni, mis võimaldab senisest lihtsamalt tunnustada ja täita teises liikmesriigis tehtud kohtulahendeid. See lihtsustab tunduvalt Euroopa Liidu piires kohtulahendite täitmist, kiirendab protsessi ja vähendab kulusid, mis tuli varasemalt kanda seoses kohtuotsuse n.ö. legaliseerimisega teises riigis.

Äriseadustikus jõustuvad muudatused, mis võimaldavad senisest lihtsamalt lõpetada osaühingu või aktsiaseltsi tegevuse, samuti tekkis lihtsam võimalus lasta mittetegutsev AS või OÜ äriregistrist kustutada. See toimub ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva inimese ja OÜ või AS-i varade ühendamise kaudu, mille tulemusena saab inimene kogu ühingu vara endale ning samas hakkab vastutama oma ühingu kõigi kohustuste eest. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia likvideerimismenetlust, seda asendab kiirem ühinemismenetlus.

Turutingimustele vastava laenu andmist ei loeta enam erisoodustuseks sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Imre Rooma

Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

Foto1250Juriidilised teenused ja õigusabi iga ilmaga- no mitte küll 24/7, aga 16/5 vajadusel ikka!

Endiselt pakume õigusabi Tallinnas, Tartus ja teistes toredates linnades üle Eesti. Õigusabi valdkonnas oleme keskendunud eelkõige ettevõtete juriidilisele nõustamisele. Samuti pakume õigusabi eraisikutele.

Meie valdkonnad: lepingu koostamine, ettevõtte (firma) asutamine, avalduste-juriidilise dokumentatsiooni koostamine, vaidlused kohtus, oleme esindajaks töövaidluskomisjonis jne.

Lisaks veel raamatupidamise teenus ja äriplaani koostamine.

Juriidilised teenused firmadele: Jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes alates 150.- EUR kuu.

Isikliku auto kasutamine tööülesannete täitmisel

TempelPaljusid ettevõtjaid ja töötajaid puudutab kindlasti isikliku auto kasutamise valdkonnas tehtud muudatused. Kui eelnevalt oli võimalik  maksta hüvitist töötajale või juhatuse/nõukogu liikmele sõitude kohta arvestust pidamata (kui seda maksti kuni 64 EUR kuus), siis alates 01. septembrist 2014.a. see enam nii ei ole. Alates 01. septembrist tuleb kõikidel juhtudel pidada sõidupäevikut (või õigemini annab see õiguse maksuvabalt  hüvitist maksta, aga kes see tahab endale suuremat maksukoormust!?). Seega on rohkem paberimajandust garanteeritud just nendel juhtudel, kui kasutati oma autot ametisõitudeks vähesemal määral, saades selle eest kuni 64 EUR kuus. Samas suurendati maksuvaba hüvitist 335.- EUR-ini (eelnevalt oli see 256 EUR). Sõidukilomeetri hind endiselt 0,30 EUR. Kui hüvitist maksab mitu tööandjat, siis võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot. Juhul kui sõidupäevikut ei peeta, maksustatakse hüvitis kui palgalisa. Täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011

Imre Rooma

sinujurist.ee

Blogi õigusest, kuid mitte ainult ….

justiciaMe ei hakka kirjutama  siin akadeemilist juttu õigusest jne. Pigem tahaksime kirjutada n.ö. lihtsalt ja arusaadavalt huvitavatest probleemidest ja nähtustest õigusvaldkonnas, uutest seadustest, mis puudutavad ettevõtlust-ärivaldkonda, töösuhteid jne.
Arvatavasti saab 
siin olema ka  pisut nalja ja meelelahutust ning kirjutisi muidu toredatest juhtumistest.

Kõigepealt, kes ja kelle jaoks me oleme …
OÜ Juriidilised Investeeringud pakub nii juriidilisi kui ka personali- ja raamatupidamisalaseid teenuseid eelkõige äri- ja ettevõtlusvaldkonnas. Ja seda kõigile, kes sellest huvitatud peaks olema.
Meil piisavalt head teadmised valdkonnast, millega me tegeleme, 
seega ei toimu teenuse pakkumine katse-eksituse meetodil.

Tegevuspiirkond põhimõtteliselt üle Eesti, sest tänapäeva tehniliste võimaluste juures pole sageli füüsiline kohalolek vajalik. Põhilisteks tegevuspiirkondadeks eelkõige Tartu ja Tallinn.

Tegeleme nii üksikjuhtumitega kui ka oleme huvitatud püsivast koostööst kliendilepingu alusel. Ettevõtetel, kellel on aeg-ajalt juriidilise probleeme või kes soovivad, et nende juriidiline taust oleks laitmatu ja vastaks kehtivale seadusandlusele, on mõistlik kasutada kindla kuumaksuga püsikliendilepingut.
Kindlasti tuleb see 
tunduvalt soodsam kui ettevõtte palgal eraldi juristi või personalitöötajat pidada. Samuti tagab see kiire-operatiivse teeninduse ning tundes klienti ja tema ootusi, on võimalik pakkuda kvaliteetset õigusabi.
Täpsemalt meie kodulehel 
www.sinujurist.ee.

Samas on lisada ka hea uudis tulevastele klientidele – meil teenindatakse igat 100 000 klienti tasuta!!!!
Vot selline büroo siis…


Ettevõtte juhina  olen ise  lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse alal magistrikraadiga. Kogu senise tööpraktika olen saanud erinevates ettevõtetes juristina töötades ning seda pangandusest kuni meediani ja ühtteist vahepeale ka. Seega on olemas kogemused ja oskused konkreetses valdkonnas..

Imre Rooma
sinujurist.ee

Uut seadusandluses

Maksud01. juulist 2014.a. hakkas siis kehtima Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis puudutab ka paljusid ettevõtjaid. Seadus muudab majandustegevuse registris registreerimise ja tegevusloa taotlemise korda. Ja võib öelda, et majandustegevuse registriga (MTR) seotud asjaajamine muutub lihtsamaks ja odavamaks, ühesõnaga vähem bürokraatiat!
Paljud valdkonnad, mis seni vajasid luba või registreeringut, on nüüd vabaks lastud, seega vähema asjaajamist ja kulutusi.
Vaadake siis ise 
täpsemalt järele, kuidas just teie ettevõttega lood on
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf) .
Majandustegevus on jaotatud sisuliselt kaheks: teatamiskohustusega tegevusvaldkonnad ja loakohustusega valdkonnad.
Hea uudis on näiteks see, et kui varem pidi registreeringut uuendama igal aastal, siis uue seaduse kohaselt piisab ühekordsest teatest.
Kuna enamus ettevõtetel need tegevusvaldkonnad just väga tihti ei muutu, siis oli suhteliselt tobe iga aasta kinnitada, et jah –  ma tegelen ikka sama asjaga, uuendada registreeringut registris ja maksta täiendavalt riigilõivu.
Lõpuks ometi on see asi nüüd lahendatud.

Lihtsam on edaspidi ka ettevõtetel, kes pidid loakohustust täitma – load on nüüd tavaliselt tähtajatud ning sellisteks muutuvad ka enamus senikehtinud seaduse alusel väljaantud  load.

MTR-is (majandustegevuse registri toimingute eest) ei pea enam tasuma ka riigilõivu.

Tähele tasuks panna asjaolu, et juhul kui uus seadus nõuab enamate andmete esitamist teatamiskohustuse täitmisel (võrreldes nn. vana seaduseaga), siis tuleb esitada registrile täiendavad andmed. Andmete esitamiseks on aega alates seaduse jõustumisest (01. juuli 2014.a.) 120 päeva. Ettevõtjad, kes ei pea uue seaduse kohaselt registris olema, kustutatakse sealt automaatselt.

01. juulist 2014.a. hakkas  kehtima Maksukorralduse seaduse muutmise seadus, millega loodi siis töötamise register. Firmad-ettevõtted peavad nüüd Haigekassa vastava registri asemel edastama andmed töötamise registrisse. Kui varem pidi tööandja registreerima uue töötaja  7 päeva jooksul, siis nüüd tuleb uued töötajad  kanda registrisse enne nende faktilist tööleasumist.
Nimetatud register asub 
e-maksuametis. Töötajad, kes olid arvel Haigekassa registris- nendega ei pea midagi tegema, need kantakse üle automaatselt. Uue asjana peab märkima, et lisaks töölepingu alusel töötavatele isikutele, tuleb nüüdsest esitada andmed ka võlaõigusliku lepingu (töövõtu leping, käsundusleping jne.) alusel tulu saavate isikute kohta ja isegi tasuta tööd tegevate isikute (vabatahtlike) kohta. Seega siis tuleb arvele võtta ka  juhatuse ja nõukogu liikmed. Töötamise registri andmed on aluseks igasuguste sotsiaalsete tagatiste arvestamisel (pension, ravikindlustus jne.).

01. juulist 2014.a. muutus ka Ravikindlustuse seadus natuke, ettevõtlusvaldkonda arvestades on oluline märkida, et juhatuse liikmete ravikindlustuse kaitse tekib nüüd tunduvalt varem –  14 päeva jooksul peale Äriregistrisse kandmist (eelnevalt oli 3 kuud). Sama kehtib nüüdsest ka võlaõigusliku lepingu alusel töötavate isikute kohta.

Imre Rooma
sinujurist.ee