Imre Rooma

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusabi ja juristÕigusabiteenused meie juristibüroost.

Õigusbüroo pakub õigusabi ja juristi teenuseid sõltumata asukohast kaugtööna. Juriidilised konsultatsioonid, lepingute koostamine, esindamine kohtus ja töövaidluskomisjonis. Pretensioonide ja kahjunõuete esitamine, hagi koostamine. Ettevõtete juriidiline nõustamine.

Ettevõtetele soodsa hinnaga õigusabi  ja personalispetsialisti teenused saate kuutasupõhise püsikliendilepingu sõlmimisel. Küsige konkreetset hinnapakkumist õigusabile!

Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusbüroo sinujurist.eeÕigusabi-juristid Tartus ja Tallinnas.

Õigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas. Meie õigusbüroo pakub juriidilisi teenuseid ka kaugtööna kogu Eestis. Jurist esindab Teid vajadusel kohtus või töövaidluskomisjonis. Abistame vaidlustes inkasso ja kindlustusfirmadega. Lisaks muidugi ka võlgade sissenõudmine, kahjunõuete esitamine ja neile vastamine, lepingute koostamine, hagi esitamine kohtusse jne. Juristi konsultatsioonid äri-, töö-, võla-, autoriõiguse ja kinnisvaraga seonduvates valdkondades.

Lisaks juristi tööle osutame ka personaliteenuseid- personalitöö korraldamine ettevõttes. Nõustame tööõiguses ja koostame ametijuhendeid, töökorralduse reegleid, tööohutuse ja töökeskkonna dokumente.

Soodsa hinnaga õigusabi  ja personaliteenuseid saate kuutasupõhise püsikliendilepingu sõlmimisel.

Õigusbüroo Sinujurist.ee

 

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusbürooÕigusabi meie õigusbüroost. Pakume õigusabi Tartus ja Tallinnas.

Esindame kohtus ja töövaidluskomisjonis ning läbirääkimiste pidamisel. Juristi abi saate näiteks sellistes valdkondades: võlgade sissenõudmine kohtu kaudu,  kahjunõuete/pretensioonide esitamine, aga ka võlgnike nõustamine jne. Vaidlused kindlustusega.

Meie õigusbüroo pakub juriidilist abi ka telefoni või e-posti vahendusel üle kogu Eesti. Küsi konkreetset hinnapakkumist juriidiliste teenuste osas ja  leiame koos lahenduse!

Lugupidamisega, Imre Rooma

Õigusbüroo Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusbüroo Juriidilised InvesteeringudÕigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas ja ka mujal Eestis.

Jurist/personalispetsialisti teenus Sinu ettevõttes– kuutasupõhine pakett alates 150 eurot kuuskogu personalitöö korraldamine ja juriidiline nõustamine Teie ettevõttes. Personalispetsialisti teenus kaugtööna kogu Eestis.

Juristi abi lepingute koostamisel, kahjunõuete esitamisel, esindamisel kohtus ning töövaidluskomisjonis, võlglastega tegelemisel, üürivaidlustes, võlgnike nõustamisel jne. Aitame asjaajamise korraldamisel ja dokumentide koostamisel. Meie õigusbüroo pakub õigusabi ka telefoni või e-posti vahendusel.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride jmt. ürituste läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal (45 km Tartust/150 km Tallinnast) kuni 80-le inimesele koos toitlustuse ja majutusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Õigusbüroo Sinujurist.ee

2016.a. uut seadusandluses

2016.Õigusabi- õigusbüroo Juriidilised Investeeringuda. 01. jaanuarist suureneb miinimumpalk täistööajaga töötamise korral praeguselt 390 eurolt 430 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2,54 eurot (eelnevalt 2,34 eurot). Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (eelnevalt 154 eurot).  Vähendatakse koolituskuludena maha arvatavaid kulusid. Alates 01.01.2016 ei käsitata koolituskuludena autokoolis käimise kulusid ja ka täiskasvanu huvikoolis õppimise eest tasutud kulu.

Auditi kohustuse piirmäärasid ettevõtetele tõstetakse kaks korda ning ülevaatuse piirmäärasid 1,6 korda. Uusi piirmäärasid kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem algava aruandeperioodi kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannete suhtes.

Muudatused ka Raamatupidamise seaduses, nendega lihtsustatakse väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise reegleid. Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande. Väikeettevõtjad peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama ja avalikustama tegevusaruande. Edaspidi ei nõuta mikro- ja väikeettevõtjatelt rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Uusi nõudeid kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 01. jaanuaril või hiljem.

Jaanuarist 2016.a. tekib juhatuse liikmete ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavate isikute ravikindlustuskaitse järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitamist, kui isiku eest on sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Seega ei ole enam eespool nimetatud isikutel ravikindlustuse tekkimine seotud töötamise registri kandega.

Teise olulise muudatusena tekib uuest aastast ravikindlustuskaitse ka nendel isikutel, kes töötavad mitme lepinguga ja nende eest tasutakse kokku kuus sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt arvutatuna.

Tõuseb välislähetuse maksuvaba piirmäär senise 32 euro pealt 50 euroni. Kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta vanas määras s.t. kuni 32 eurot.

Õigusbüroo Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

IMG_4618Õigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas. Kahjunõuete esitamine, võlgnike nõustamine. Hagiavalduse koostamine, esindamine kohtus.  Lepingute koostamine. Tööohutuse dokumentide koostamine. Esindamine töövaidluskomisjonis Personalispetsialisti teenus– kogu personalitöö korraldamine ettevõttes. Juristi teenus kogu Eestis. Õigusnõustamine ka telefoni või e-posti vahendusel. Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal kuni 80-le inimesele koos toitlustusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

Foto2246Õigusabi Tartus, õigusabi Tallinnas ja põhimõtteliselt kogu Eestis. Õigusabi korteriühistutele- tegeleme korteriühistu võlglastega. Personalijuhi teenus- töölepingud, töökorralduse reeglid, töökeskkonna ja tööohutuse dokumentide koostamine, ametijuhendite koostamine jne. Jurist- Sinu esindaja töövaidluskomisjonis ja kohtus. Võlgade sissenõudmine ja võlgnike nõustamine. Lepingute koostamine: laenulepingud, üürilepingud, ehituslepingud, ostu-müügilepingud, autorilepingud, võlatunnistused, varalise vastutuse lepingud jne. Juristi konsultatsioonid.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

kevadÕigusabi- mitte küll päris 24/7,  aga  12/5 kindlasti! Juristi abi saate näiteks sellistes valdkondades: võlgade sissenõudmine kohtu kaudu, võlgnike nõustamine. Koostame hagiavaldusi ja vastuseid hagidele.
Tegeleme ka autoriõiguse probleemidega ja  autoritasude ning üürivaidlustega.
Lepingud, töökorralduse reeglid, tööohutusalane dokumentatsioon jne. Kui vajad osalise tööajaga juristi või personalispetsialisti, küsi hinnapakkumist. Õigusabi Tallinnas, Tartus ja kogu Eestis.
Lugupidamisega,  Imre Rooma
Sinujurist.ee

 

Õigusbüroo Juriidilised Investeeringud OÜ

Foto1462Õigusabi ja juriidilised teenused Tartus, Tallinnas ja üle kogu Eesti. Jurist igasse firmasse! Lisaks õigusabile- personalitöö korraldamine. Milleks panna lisakohustusi sekretärile, raamatupidajale või kellele iganes, las sellega tegelevad spetsialistid, kes omavad vastavat kogemust. Koostame ja hoiame korras personalialase dokumentatsiooni: töölepingud, sisekorra reeglid, ametijuhendid, tööohutusalane dokumentatsioon, nõustame tööõiguse valdkonnas ning esindame vajadusel töövaidluskomisjonis.

Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Lugupidamisega, Imre Rooma

Sinujurist.ee

2015.a. uut seadusandluses

Foto1538Nagu igal aastal, muutub aastavahetusega päris palju ka seadusandluses, siinkohal mõningaid noppeid ettevõtetega seonduvatest valdkondadest.

Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel).

Käesolevast aastast muutub senisest kiiremaks tsiviilkohtumenetluses tekkinud kulude väljamõistmine teiselt poolelt. Vahepeal kehtis olukord, kus vastaspoolelt menetluskulude väljamõistmiseks tuli eraldi menetlus algatada ning selle teemaga seonduvalt olid suhteliselt segased lood. Sellest aastast alates ei pea üldjuhul menetluskulude kindlaksmääramiseks kohtus eraldi menetlust algatama, vaid need määratakse kindlaks põhivaidluse osana.

10. jaanuarist hakatakse kogu Euroopa Liidus kohaldama uut regulatsiooni, mis võimaldab senisest lihtsamalt tunnustada ja täita teises liikmesriigis tehtud kohtulahendeid. See lihtsustab tunduvalt Euroopa Liidu piires kohtulahendite täitmist, kiirendab protsessi ja vähendab kulusid, mis tuli varasemalt kanda seoses kohtuotsuse n.ö. legaliseerimisega teises riigis.

Äriseadustikus jõustuvad muudatused, mis võimaldavad senisest lihtsamalt lõpetada osaühingu või aktsiaseltsi tegevuse, samuti tekkis lihtsam võimalus lasta mittetegutsev AS või OÜ äriregistrist kustutada. See toimub ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva inimese ja OÜ või AS-i varade ühendamise kaudu, mille tulemusena saab inimene kogu ühingu vara endale ning samas hakkab vastutama oma ühingu kõigi kohustuste eest. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia likvideerimismenetlust, seda asendab kiirem ühinemismenetlus.

Turutingimustele vastava laenu andmist ei loeta enam erisoodustuseks sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Imre Rooma

Sinujurist.ee